nitahara gallery
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@

Takae NITAHARA@Biography

@
Graduate of MUSASHINO Art College, Tokyo
Studied also at Art College of Rio de Janeiro, Brazil
Exhibition of Association SHUN-YO-KAI
MENU